หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
1 ธ.ค. 62    เปิดลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
1 ธ.ค. 62 – 15 ก.พ. 63    ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ
15 ก.พ. 63 - 10 มี.ค. 63   ผู้วิจัยปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
10 มี.ค. 63   วันสุดท้ายของส่งบทความฉบับสมบูรณ์และการชำระค่าลงทะเบียน
15 มี.ค. 63    แจ้งกำหนดการ และลำดับการนำเสนอผลงาน
20 - 26 มี.ค. 63    ผู้วิจัยส่งไฟล์ PowerPoint และ
  ไฟล์ Poster สำหรับนำเสนอบทความ
28 มี.ค. 62    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563

 
 
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052