หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
ประกาศ
เลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในภายหลัง
สำหรับการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่อง ยังดำเนินการปกติ

[ ดาวน์โหลดประกาศ ]
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : nmccon2020@nmc.ac.th
Facebook : สำนักวิจัยและพัฒนา [ Click ]
 
  หลักการและเหตุผล
       การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด
     วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2563 นี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและทัศนะระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศในยุคเทคโนโลยีและดิจิตอลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
     
   
  รูปแบบงาน
 
  1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
  2. การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
 
การศึกษาและวัฒนธรรม

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว

กฎหมาย การเมือง
และการปกครอง
 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ
     
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052