หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
(The 7th NMCCON 2020)
“ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล ”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
  วัตถุประสงค์  
 
 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจ ของวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นสถาบันร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
     
 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ  จำนวน 250 คน ประกอบด้วย
 
 1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป
     
 
วันและสถานที่จัดประชุม  
 
  วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     
 
ขอบข่ายผลงานที่เปิดรับ  
 
 1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
 2. ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
 3. ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
 4. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
     
  การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
      พิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (Peer Review) จำนวน ๒ ท่าน ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและรวบรวมเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ฉบับเต็ม (Full paper)
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052