หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบไฟล์บทความ
  รูปแบบทำโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
 
ประกาศ
แจ้งเลื่อนจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ เป็น วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
โดยปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลงานเป็นแบบออนไลน์ Meeting

ดูรายละเอียด กำหนดการจัดงาน ที่หน้า กำหนดการ


[ ดาวน์โหลดประกาศ ]    [ คู่มือ Google Meet ]
   
 

โปรดแสกน QR กลุ่ม Line สำหรับผู้ร่วมงานและนำเสนอผลงาน
เพื่อแชร์ลิ้งค์ Meet และ รหัส Classroom ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 
  หลักการและเหตุผล
       การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด
     วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2563 นี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 7 โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยและทัศนะระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศในยุคเทคโนโลยีและดิจิตอลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
     
   
  รูปแบบงาน
 
  1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
  2. การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
 
การศึกษาและวัฒนธรรม

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว

กฎหมาย การเมือง
และการปกครอง
 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ
     
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052