หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อ
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
(The 5th NMCCON 2018)
“ วิจัยและพัฒนาสู่การขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน”
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
  วัตถุประสงค์  
 
 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
 3. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
 4. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษา
     
  รูปแบบงาน  
 
 1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
 2. การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
  • ด้านการศึกษา
  • ด้านบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว
  • ด้านกฎหมาย การเมือง และการปกครอง
  • ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  • ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
   
 
กลุ่มเป้าหมายและผู้ร่วมโครงการ  
 
 1. คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจากภาครัฐและเอกชน
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิจัย
 3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป
     
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 1. ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้นำเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่
 2. เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย
 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา
 5. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
     
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052