หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อ
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
   
 
  รูปแบบบทความ  
       การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม
     ผู้นำเสนอผลงานจัดทำบทความฉบับเต็ม ที่มีความยาวระหว่าง 8-10 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ทั้งบทความส่วนประกอบของบทความ ประกอบด้วย
 
 1. ชื่อบทความ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุล และ ที่อยู่ คณะวิชา หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
 3. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่างรัดกุม ครอบคลุมสาระสำคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร
 4. คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการกำหนดคำสำคัญที่สามารถนำไปใช้เป็นคำสืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 คำ
 5. บทนำ เป็นการบรรยายถึงความเป็นมา ความสำคัญและมูลเหตุที่นำไปสู่การวิจัย
 6. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของการศึกษาวิจัย ซึ่งต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ศึกษาวิจัย
 7. วิธีดำเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างกระชับและชัดเจน โดยมีองค์ประกอบ เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 8. ผลการวิจัย ควรเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษา
 9. อภิปรายผล อธิบายสิ่งที่ได้จากการวิจัย โดยเชื่อมโยงหรืออ้างอิงข้อมูลของานวิจัยอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
 10. ข้อเสนอแนะ การนำไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
 11. เอกสารอ้างอิง ในบทความใช้ระบบนาม-ปี และหน้า และอ้างอิงส่วนท้ายแบบ APA Style ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏในบทความ
     
  ดาวน์โหลด...ตัวอย่างบทความ  
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052