หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รูปแบบโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
     
  กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงาน
   
 
15 ก.พ. 62    ลงทะเบียน และส่งบทความวิจัย
1 ธ.ค. 61 – 20 ก.พ. 62    ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความ
   และผู้วิจัยปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
28 ก.พ. 62    วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน
8 มี.ค. 62    วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
10 มี.ค. 62    ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
   แจ้งกำหนดการ และลำดับการนำเสนอผลงาน
15 - 17 มี.ค. 62    ส่งหนังสือตอบรับและลำดับการนำเสนอ ทางอีเมล์
10 – 20 มี.ค. 62    ผู้วิจัยส่งไฟล์ PowerPoint และ ไฟล์ Poster สำหรับนำเสนอบทความ
   ส่งได้ทางอีเมล์ nmccon2019@nmc.ac.th
30 มี.ค. 62    การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2562
กำหนดการ (ในภาพรวม)      [ดาวน์โหลด]
ลำดับการนำเสนอ (บรรยาย)  [ดาวน์โหลด]
ลำดับการนำเสนอ (โปสเตอร์)  [ดาวน์โหลด]

 
 
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052