หน้าหลัก เกี่ยวกับงานประชุม กำหนดการ การส่งผลงาน รายชื่อผลงาน ข้อมูลที่พัก ติดต่อสอบถาม
  ลงทะเบียน
 
 
 
 
  วิทยากรพิเศษ
  อัตราค่าลงทะเบียน
  ลำดับการนำเสนอ
  รูปแบบบทความ
  รูปแบบโปสเตอร์
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
  รายชื่อผลงาน
  ตัวอย่างบทความ
  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เครือข่ายจัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนครราชสีมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
(The 6th NMCCON 2019)
“ สังคมผู้สูงวัย : โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา ”

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
  หลักการและเหตุผล
       การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างสูงสุด
     วิทยาลัยนครราชสีมา มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติขึ้นทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ.2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 6 โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติที่รวบรวมผลงานด้านการวิจัยอันทรงคุณค่า และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากงานวิจัยในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัย องค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวม ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
     
  รูปแบบงาน
 
  1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ
  2. การนำเสนอผลงานทางวิจัยรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มสาขา
 
การศึกษาและวัฒนธรรม

บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว

กฎหมาย การเมือง
และการปกครอง
 
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์กายภาพ
และชีวภาพ
     
   
   
  วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-444-66111,0-444-66050,0-444-66051,0-444-66052