* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อทางเราจะได้ติดต่อกลับไปยังท่านได้
                ประวัติการศึกษา
    ข้าพเจ้า
นาย นาง นางสาว
    ชื่อ
    สกุล
    ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้น/จบการศึกษาปี พ.ศ.
    โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
    อำเภอ
    จังหวัด
    แผนการเรียน
    ผลการเรียน(เฉลี่ย 4 - 6 ภาคเรียน)
    เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เคย ไม่เคย
                สถานที่ติดต่อ
 ผู้ปกครอง : ชื่อ  - สกุล บิดา    
    : ชื่อ - สกุล มารดา
    อาชีพ
    บ้านเลขที่
    หมู่ที่
    บ้าน
    ตำบล
    อำเภอ
    จังหวัด
    รหัสไปรษณีย์
    โทรศัพท์
    E-mail
                เลือกคณะ/สาขาวิชา
     ต้องการศึกษาในหลักสูตร(ปริญญาตรี)
    4 ปี (ภาคปกติ)
    4 ปี (ภาคพิเศษ)
    2 ปี ต่อเนื่อง (ภาคปกติ)
    2 ปี ต่อเนื่อง (ภาคพิเศษ)
สามารถเลือกอย่างน้อย 1สาขา
  คณะ/สาขาวิชา อันดับ 1
**
    คณะ/สาขาวิชา อันดับ 2
    คณะ/สาขาวิชา อันดับ 3
    คณะ/สาขาวิชา อันดับ 4
    คณะ/สาขาวิชา อันดับ 5
   

เพื่อให้การสมัครเสร็จสมบูรณ์ กรุณาส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว สมัครสอบใช้รูปถ่าย 3 ใบ สมัครเรียนใช้รูปถ่าย 2 ใบ และปริ้นใบสมัครแนบ

พร้อมชำระค่าสมัครทางธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ส่งถึง

"ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร วิทยาลัยนครราชสีมา

290 ม. 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000"