รายละเอียดและกำหนดการรับสมัครนักศึกษา ในรอบที่ 2
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560
 
     
 
  3-12 พ.ค. 2560 เปิดรับสมัครนักศึกษา โดยสามารถยื่นใบสมัครผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
    1. สมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ สมัครเรียนออนไลน์  [ คลิก ]
   - ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript) และ คะแนน GAT/PAT (ถ้ามี)
มาที่ email : medtech@nmc.ac.th
   - ส่งสลิปหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท) มาที่ email : financial@nmc.ac.th
   - เตรียมสำเนาหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสอบ
    หมายเหตุ * *
1. นำสลิปหลักฐานการชำระเงิน และบัตรประจำตัวประชาชนยื่นแสดงตนก่อนเข้าสอบ
2. หากไม่สะดวกชำระเงินค่าสมัครล่วงหน้า สามารถชำระเงินก่อนเข้าห้องสอบได้
     
    2. เดินทางมาสมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัคร วิทยาลัยนครราชสีมา
 
  กำหนดการ
    13 พ.ค. 2560 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
       09.00-12.00 น.   สอบข้อเขียน 5 วิชา (อังกฤษ คณิต วิทย์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์)
   13.00 น.      ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
   13.00-15.00 น.   สอบสัมภาษณ์
   15.30 น.      ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 5,000 บาท
    14-20 พ.ค. 2560 ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
    6-7 มิ.ย. 2560 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียน
    6-10 มิ.ย. 2560 เรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักศึกษาใหม่
คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560
    10-13 มิ.ย. 2560 นักศึกษาใหม่ยื่นความประสงค์กู้ยืมฯ และขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน
ผ่านระบบออนไลน์ของระบบ กยศ.
    13 มิ.ย. 2560 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
    21 มิ.ย. 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 ปีการศึกษา 2560
     
    ปล. ค่าเล่าเรียนสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ตามเกณฑ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [ คลิก ]
    สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/a/nmc.ac.th/medtech/ หรือ https://m.facebook.com/MTNMC2017/