รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยาลัยนครราชสีมา
หลักสูตร คุณสมบัติ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
     - สาขาการบริหารการศึกษา

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 - 120,000 บาท
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ค่าทรานสคริปต์ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ค่าสอบประมวลความรู้ เป็นต้น
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (C&I)
     - สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษา
ในระดับมหาบัณฑิต

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 - แผนการเรียนแบบปกติ 120,000 บาท
 - แผนการเรียนแบบวิชาชีพครู150,000บาท
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ค่าทรานสคริปต์ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ค่าสอบประมวลความรู้ เป็นต้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
     

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 - 120,000 บาท
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ค่าทรานสคริปต์ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ค่าสอบประมวลความรู้ เป็นต้น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
     - สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 - 170,000 บาท
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ค่าทรานสคริปต์ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ค่าสอบประมวลความรู้ เป็นต้น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
     

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 - 120,000 บาท
 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าสมัคร ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ค่าทรานสคริปต์ ค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ค่าสอบประมวลความรู้ เป็นต้น
รายละเอียดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนครราชสีมา
คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
คณะบริหารธุรกิจ
     - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
หรือเทียบเท่าทุกสาขา
- จบอนุปริญญา ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
เทียบโอนเข้าศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่องเดิม)
- จบปริญญาตรีทุกสาขาเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรีที่ 2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
หรือเทียบเท่าทุกสาขา
- จบอนุปริญญา ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
เทียบโอนเข้าศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่องเดิม)
- จบปริญญาตรีทุกสาขาเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรีที่ 2
คณะนิติศาสตร์
     - สาขาวิชานิติศาสตร์
     - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6
หรือเทียบเท่าทุกสาขา
- จบอนุปริญญา ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
เทียบโอนเข้าศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่องเดิม)
- จบปริญญาตรีทุกสาขาเทียบโอนเข้าศึกษาต่อ
ปริญญาตรีที่ 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
     - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส.
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
ธุรกิจสถานพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์
<< วิธีการสมัครเรียน >>
 
Untitled Document